Phone

+91 94081 96846

Email

drhnraval@gmail.com

Opening Hours

Mon - Sat: 9am to 7pm

Sr.No.

Panchakarma

One day Charge

Days

Total

1

V -Vaman

One Time

-

15000

2

Vi -Virechana

One Time

-

15000

3

YB - Yoga Basti

1500

7

10500

4

N - Nasya

600

7

4200

5

J -jalauka(Raktamokshana)

800

7

5600

6

Mb -Matra Basti

600

7

4200

7

Sb -Sarvanga Abhyanga + Bashpa sweda

800

7

5600

8

Sw -Sarvanga Waluka sweda

400

7

2800

9

Ns -Nadi Swedan

200

7

1400

10

Patra potali Sweda

600

7

4200

11

Ssps -Shashti Shali Pinda sweda

1000

7

7000

12

Ag - Avgaha sweda

600

7

4200

13

Us -Upanah Sweda

600

7

4200

14

Ud -Udavartana

800

7

5600

15

Gb -Griva Basti

600

7

4200

16

Hb- Hrida Basti

600

7

4200

17

Jb -Janu Basti

700

7

4900

18

Kati Basti

600

7

4200

19

SiB - Shiro Basti

800

7

5600

20

Sd -Shirodhara

800

7

5600

21

T -Tarpana

600

7

4200

22

Kp -Karnapoorana

100

7

700

23

D -Douch

800

7

5600

24

L-Lepan

300

7

2100

25

KsB -Kshara Basti

1500

7

10500

26

KsiB - Kshira Basti

1500

7

10500

27

Lb -Lekhana Basti

1500

7

10500

28

Vb -Vaitarana Basti

1500

7

10500

Total

172800

Book Appointment

You can drop message for any query.
 Call us on: +91 94081 96846